Lån i et aksjeselskap

Fra 7. oktober 2015 gjelder nye regler for beskatning av lån til private aksjonærer. Det er imidlertid en måte å håndtere det på, og denne artikkelen vil gå i detalj om det. Etter forskriften er lån fra et selskap til en privat aksjonær skattepliktig og beskattes sammen med ordinært utbytte for den andel som overstiger skjermingsfradraget. Nedenfor presenterer vi noen problemstillinger som ofte er uklare om dette emnet.

 1. Lån fra selskapet innen 7. oktober 2015.

Jeg lånte 1 500 000 kr av AS. Lånet ble tatt opp i 2014. Da lånet ble opprettet ble aksjelovens prinsipper fulgt og selskapet har sterk sikkerhet mot min bolig. I henhold til avtalen skal lånet betales tilbake over 10 år med månedlige renter og fradrag. Lånebeholdningen er for tiden 1.350.000 kroner. Jeg lurer på om jeg nå må skattlegge dette beløpet etter den nye aksjonærutbytteskatteregelen?

Svar:

Ut fra beskrivelsen kan du se at du har et dokumentert lån hos din bedrift. Forskriftsendringen forutsetter at de faktiske lån som skal etableres fra 7. oktober 2015, vil bli skattlagt som utbytte. Dette betyr at denne endringen vil ikke påvirke for lån som faktisk ble arrangert før den datoen. Forutsatt at du betaler tilbake lånet i henhold til gjeldende avtale mellom deg og selskapet, vil du ikke være ilagt utbytteskatt.

 1. Faktureringskontoer

Jeg driver et lite AS og får ikke fastlønn fra selskapet. Fra tid til annen foretar jeg private kjøp med et firmabankkort eller tar ut penger med kortet i en minibank. Disse uttakene ble lagt inn på din brukskonto. Saldoen på denne kontoen er for tiden NOK 95.000. Jeg lurer på om dette vil være skattepliktig?

Svar:

Lovendringen, som har vært gjeldende siden 7. oktober 2015, sier klart at dokumenterte lån skal betales utbytteskatt.

Bedriftslånene du beskriver er ikke tillatt etter aksjeloven. Hvis du jobber i en bedrift, bør du betale lønnen din med jevne mellomrom og løpende, forutsatt at beløpet er proporsjonalt med arbeidsmengden din i bedriften. Som et resultat av dette behandles dette som ulovlig utbytte, som deretter beskattes som kapitalinntekt. Hvis skattemyndighetene oppdager at du har en utestående brukskonto som du beskriver, vil de omklassifisere den og, etter å ha foretatt en spesifikk vurdering, skattlegge den som enten en lønn eller et ulovlig utbytte og kan ilegge tilleggsskatt. Vårt råd er å betale denne typen lønn regelmessig.

 1. Lån fra selskapet etter 7. oktober 2015.

I forbindelse med kjøp av leilighet lånte jeg 1 000 000 kr av firmaet mitt. Lånet er faktisk dokumentert og overholder aksjelovens bestemmelser. Er det sant at jeg skal beskattes etter det nye regelverket?

Svar:

Selv om reglene i aksjeloven om slike lån ble fulgt, er lånet skattepliktig som vanlig lån. I praksis blir du beskattet fra 1 000 000 kroner. Det du eventuelt tilbakebetaler senere vil bli behandlet som innskutt kapital til selskapet, slik at du kan ta ut samme beløp fra selskapet senere, skattefritt.

 1. Forskuddslønn

Jeg tar ut pengene som forskudd på lønnen min. Spesifiserer forskriften om skatt på selskapslån at slike forskudd skal skattlegges for utbytte?

Svar:

Så lenge det er et reelt forskudd på lønn, skal det ikke behandles som utbytte. Men skal det anses som en reell forskuddsbetaling, kan dette innebære at forskuddsbetalingen gjøres opp løpende under den ordinære utbetalingen av lønn. Regelen er at lønn skattlegges på kontantbasis. Det betyr at lønnsforskuddet blir beskattet på utbetalingstidspunktet, selv om det ikke er opptjent. Kravet om forskuddsbetaling av godtgjørelse innebærer ikke at aksjonæren kan utsette beskatning av godtgjørelsen.

 1. Et lån til en ansatt som også er aksjonær

Lurer du på om skatten på utbytte på aksjonærlån også vil gjelde for deg dersom du er ansatt og aksjonær i din bedrift?

Svar:

Finansdepartementet fremmet 17. oktober 2015 forslag om å vurdere saker der aksjonærer selv kan ta opp lån uten å anse det som skattepliktig utbytte. Høringsdato ble satt til 8. januar 2016.

Forskriften legger til grunn at et lån eller sikkerhet som stilles av et selskap ikke skal anses som utbytte til en aksjonær dersom denne på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte hadde mer enn 5%-aksjer eller hadde mer enn 5%-stemmer.

Departementet legger til grunn at aksjonærer med så liten eierandel har begrenset innflytelse på aksjonærutlånsbeslutninger eller utbytteutbetalinger, noe som gjør at justeringsmulighetene er begrenset. For å unngå omgåelse bør andeler til nærstående parter tas med i beregningen av en aksjonærs eierskap og stemmerett.

Med andre ord, dersom forslaget blir vedtatt som det er, vil ikke aksjonærer med mer enn 5% aksjer kunne nyte godt av ansattes lån uten å skattlegge utbyttet.

 1. Rammelån etablert før 7. oktober 2015.

Jeg har et rammelån i min bedrift på 5 000 000 kr. Avtalen om dette lånet ble signert i 2014 i forbindelse med bygging av nytt hus. Jeg har tidligere forklart skattekontoret at dette skal være et reelt skattepliktig lån. I dag regnet jeg ut at jeg skylder selskapet 3 300 000. Kan jeg nå bruke rammen som låneavtalen tillater eller blir jeg beskattet dersom jeg øker lånesaldoen ved å ta pengene nå?

Svar:

Lån som er etablert før 7. oktober 2015 vil ikke ha betydning for utbytteskatten. Det betyr at det du har trukket fra lånet før den datoen ikke blir beskattet av utbyttet. En eventuell økning i lånesaldoen fra denne datoen vil imidlertid være gjenstand for utbytteskatt. Det samme gjelder dersom du betaler ned et lån og deretter øker det igjen, eller dersom et eventuelt lån med forfall 7. oktober eller senere videreføres eller forlenges.

 1. En forskuddsbetaling i forbindelse med planlagte utgifter for selskapet

Vil forskudd for tjenester eller forskudd mottatt for å foreta kjøp for min virksomhet nå bli skattlagt som utbytte?

Svar:

Det er et unntak hvor en aksjonær kan låne inntil 100.000 kroner av selskapet for å kjøpe materialer, men lånet må gjøres opp innen 60 dager.

 1. Lån til kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskaper

Jeg fikk tilbud om å kjøpe 10%-aksjer i selskapet der jeg er ansatt. Selskapet kan gi meg et lån for dette kjøpet. Vil dette anses som et skattepliktig lån til aksjonærene?

Svar:

Forslaget til forskrift regulerer ikke lån til erverv av aksjer i arbeidsgiverselskaper. Slike lån vil falle inn under det generelle unntaket som gis for lån til ansatte i bedriften. Etter forslaget gjelder dette unntaket kun dersom arbeidstakeren har mer enn 5%-aksjer eller dersom han eller hun etter kjøpet ikke oppnår slik aksje eller stemmerett. Siden du vil eie mer enn 5%-aksjer i selskapet, vil du ikke kvalifisere for ansattes lån. Du vil derfor bli ilagt utbytteskatt dersom selskapet gir deg lån eller eventuelt stiller sikkerhet for å finansiere kjøpet.

 1. Utilsiktet betaling med firmakort for personlige kjøp

Jeg gjorde en feil da jeg brukte firmakortet mitt til å betale for en ny TV som jeg kjøpte for personlig bruk. Heldigvis fant jeg ut om det dagen etter og refunderte umiddelbart det riktige beløpet til firmakontoen. Nå er jeg bekymret for at det blir skattlagt. Dette virker uberettiget da jeg svarte raskt og fikset feilen.

Svar:

Vi legger til grunn at reglene ikke er rigide nok og ikke legger opp til beskatning i en slik situasjon. Der det er åpenbart at en betaling er gjort ved en feil og rettet umiddelbart, vil dette være urimelig. Forutsetningen må imidlertid være at feilen må rettes umiddelbart. Ellers, hvis det gjøres på et senere tidspunkt, vil det sannsynligvis bli behandlet som et skattepliktig lån.

 1. Lån mellom selskaper med samme eier

Én person er eneaksjonær i to selskaper. Ett selskap vil gi et lån til det andre selskapet til den aksjonæren. Vil dette lånet pålegges aksjonærlånsskatt?

Svar:

Denne forskriften gjelder for lån til en privat aksjonær eller nærstående enheter. Dette betyr at lån gitt av nære slektninger – aksjonærer, administrerende direktør, styremedlemmer, ektefelle, partner, barn, søsken eller foreldre (inkludert ektefeller eller samboer) til aksjonærer vil bli skattepliktig til utbytte. Grunnen til at lån til nærstående skattlegges er for å hindre at utbytteskatten omgås ved å gi lån til andre enn aksjonæren selv. En nærliggende definisjon av denne bestemmelsen omfatter imidlertid ikke lån mellom selskaper selv om det er samme private aksjonær som eier begge selskapene.

 1. Rapportering av faktiske lån - aksjonærregistrering

Jeg lurer på hvordan et dokumentert lån som en aksjonær tok opp i desember 2015, som da skal skattlegges som utbytte, vil bli registrert i selskapet. Jeg lurer også på hvordan selskapet rapporterer utbytte?

Svar:

Dersom det er et dokumentert lån, skal det også føres i selskapets regnskap. Dette betyr at det skal fremstå som et krav mot aksjonæren. Lånebetalinger bokføres som reduksjon av kravet. Selv om en aksjonær er utbytteskattepliktig på et lån, betyr ikke dette at lånet selskapsrettslig behandles som utbytte i selskapets hender. Et lån er fortsatt et lån med mindre det er ettergitt eller sagt opp på annen måte.

I Aksjonærregisteroppgaveregisteret RF-1086 vil aksjonærlån tatt opp siden 7. oktober 2015 føres som ordinært utbytte i post 21 hos vedkommende aksjonær. Innenfor selskapet rapporteres lånet som en egen hendelse Aksjonærlån i posisjon 8.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.