Lønnskalkulator

Kalkulator

ANSLAG OVER PERSONALKOSTNADER

Andre direkte og indirekte sysselsettingskostnader

Sammendrag

Lønn:

Feriepenger:

Arbeidsgiveravgift:

OTP (aldersforsikring):

Andre kostnader:

TOTALE KOSTNADER:

KOSTNAD PER TIME:

ANSATTES INNTEKT

Kostnader for de ansatte:

Bedriftens inntekt fra 1 times arbeid for de ansatte:

Optimal årsinntekt:

Beregning av mulig inntektstap på grunn av sykdom/internt arbeid

Antall arbeidsdager:

Antall dager for internt arbeid:

Ansattes inntekt:

Sysselsettingskostnad per år:

Profitt fra en ansatts arbeid:

Personalkostnader inkludert ikke-produktive timer:

Vi har designet en kalkulator med dual funksjonalitet. Den gir en oversikt over de totale kostnadene for en ansatt, inkludert alle avgifter og variable utgifter.

I tillegg gir den en anbefalt faktureringsrate for våre kunder, sikter mot en kostnadseffektiv ansettelsesprosess. Den tar også i betraktning potensielle sykedager og intern tid for den ansatte.

Vi anbefaler at du utforsker kalkulatoren ved å prøve ulike scenarier.

Estimat av personalkostnader

Denne seksjonen gir en oversikt over de grunnleggende komponentene i lønn og arbeidstid. Her er en beskrivelse av elementer som kan være relevante for deg:

Antall arbeidsdager per år - Et kalenderår har i gjennomsnitt 230 dager. For en ansatt som kun jobber et halvt år, tilsvarer dette 115 dager.

Antall arbeidstimer per dag - I Norge er standard arbeidstid 7,5 timer. For deltidsansatte tilsvarer dette 3,75 timer.

Feriepenger - Minimumssatsen er 10,2%. For 5 ukers ferie er satsen 12%. Ansatte over 60 år har en sats på 12,5%.

Arbeidsgiveravgift - Den vanlige satsen er 14,1%. Satsene kan variere avhengig av regionen i Norge. For mer informasjon, besøk Skatteetaten. https://www.skatteetaten.no/satser/arbeidsgiveravgift

OTP - Minimumssatsen for obligatorisk tjenestepensjon er 2%. Noen selskaper kan ha en høyere sats, mellom 3-5%.

Andre direkte og indirekte sysselsettingskostnader

I denne delen fyller vi ut kostnadene vi må pådra oss i tillegg for å ansette en ny medarbeider på årsbasis. Hvis noen av postene er utdaterte for din bedrift, kan du la dem stå tomme.

Forsikring (f.eks. yrkeskade) - I mange bransjer er dette en obligatorisk forsikring og en kostnad som arbeidsgiveren alltid må bære.

Kostnader for lokaler - Ansettelse av en ny medarbeider kan kreve ekstra plass, noe som kan øke leiekostnader, strømforbruk og andre utgifter.

Utstyrskostnader - Dette inkluderer nødvendig utstyr som datamaskin, telefon og andre enheter.

Opplæring (lederens tid brukt på implementering): I situasjoner hvor en intern medarbeider i firmaet må bruke tid på å trene en nyansatt, er det viktig å inkludere dette i våre beregninger. Vi antar at den som gir opplæringen også kan arbeide parallelt med kunder og generere inntekt for selskapet. For å forenkle kalkulasjonen, kan vi multiplisere antall timer med timelønnen til den som gir opplæringen, og deretter multiplisere med 1,3 for å inkludere arbeidsgiveravgiften.

Kurs, opplæring I mange bransjer er vi nødt til å sende ansatte på den nødvendige opplæringen hvert år.

Verktøy alle de andre verktøyene vi må anskaffe i forbindelse med ansettelse av en ny person. Det er verdt å merke seg at noen av verktøyene må vi bare anskaffe det første arbeidsåret, så denne verdien bør gjennomsnittsberegnes.

Regnskap - Ekstra kostnader kan oppstå ved ansettelse av en ny medarbeider, som forberedelse av lønn og lignende oppgaver.

Bil - Dette er relevant for selskaper der den ansatte trenger en firmabil.

Ansattes inntekt

For tjenestene våre oppgir vi en gjennomsnittlig timepris, som representerer det beløpet vi fakturerer kundene for arbeidstiden til våre ansatte.

Bedriftens inntekt per ansatt time / Optimal årsinntekt - Disse postene gir en indikasjon på inntektene våre per ansatt time og den optimale årlige inntekten.

Beregning av mulig inntektstap på grunn av sykdom/internt arbeid (internt)

Ved sykdom er de første 16 arbeidsdagene dekket av arbeidsgiveren. Dette tilsvarer vanligvis 11-12 arbeidsdager. Hvis en ansatt er syk to ganger i året i to uker, dekker arbeidsgiveren 20-24 arbeidsdager. Det er viktig å huske at arbeidstakere kan benytte egenmelding (3-dagers sykmelding uten legeerklæring) opptil 4 ganger i året.

Internt arbeid, som for eksempel opplæring, kan også påvirke fakturerbare timer. Dette kan inkludere situasjoner som kjøp av varer som kunden ikke dekker, eller retting av egne feil.

Inntektene fra de ansatte representerer det beløpet vi kan fakturere kundene for de timene de ansatte har arbeidet.

Personalkostnader inkludert ikke-produktive timer - Denne indikatoren gir en oversikt over de reelle kostnadene for en times arbeid. Dette kan brukes som en referanse for hvor mye vi bør fakturere kunden for å dekke kostnader relatert til den ansatte.

Sammendrag

Vår kalkulator er designet for å simulere ulike scenarier og gi en dypere forståelse av de faktiske kostnadene. Men hver bedrift er unik, så vi anbefaler å konsultere med din regnskapsfører for å få en nøyaktig vurdering av kostnadseffektiviteten ved ansettelse eller for å utarbeide et profesjonelt budsjett.