Lønnskalkulator

Kalkulator

ESTIMAT AV ANSATTEKOSTNADERAndre direkte og indirekte sysselsettingskostnaderSammendrag

Lønn:

Feriepenger:

Arbeidsgiveravgift:

OTP (obligatorisk tjenestepensjon)

Andre kostnader:

TOTALE KOSTNADER:

KOSTNAD PER TIME:

INNTEKT FRA ARBEIDSTAKERENS ARBEID

Arbeidstakerkostnad:

Bedriftens inntekt fra 1 times arbeid av de ansatte:

Bedriftens årlig inntekt:

Beregning av mulig inntektstap på grunn av sykdom/internt arbeid

Antall arbeidsdager per år:

Antall dager for internt arbeid:

Årlig inntekt per ansatt:

Sysselsettingskostnad per år:

Bedriftens profitt:

Personalkostnader inkludert ikke-produktive timer:

Vi har utformet en kalkulator med tosidig funksjonalitet.
Denne tilbyr et detaljert oversikt over de totale kostnadene for en ansatt, inkludert alle gebyrer og variable utgifter.

For det andre viser hvilken sats vi skal fakturere til. våre kunder for å gjøre det lønnsomt å ansette en medarbeider.

Kalkulatoren tar hensyn til sykedager og den ansattes interne tid.

Vi anbefaler at du utforsker kalkulatorens muligheter ved å prøve ut ulike scenarier.

 Estimering av Personalkostnader

Denne delen tilbyr en oversikt over de grunnleggende aspektene av lønn og arbeidstid.
Her finner du en beskrivelse av elementer som kan være relevante for deg:

Antall arbeidsdager per år - I gjennomsnitt inneholder et kalenderår 230 arbeidsdager. For en ansatt som jobber kun et halvt år, utgjør dette 115 dager.

Antall arbeidstimer per dag - Standard arbeidstid i Norge er 7,5 timer. For deltidsansatte, dette tilsvarer 3,75 timer.

Feriepenger - Den minimale satsen er 10,2%. For en ferie på 5 uker, er satsen 12%. Ansatte over 60 år har en sats på 12,5%.

Arbeidsgiveravgift Den grunnleggende AGA-satsen er 14,1%. Satsen kan variere avhengig av regionen i Norge. skatteetaten.no/satser/arbeidsgiveravgift

OTP - Den obligatoriske minimumssatsen for tjenestepensjon er 2%. Noen bedrifter kan tilby en høyere sats, vanligvis mellom 3-5%.

 Andre direkte og indirekte sysselsettingskostnader

I denne seksjonen beregner vi de tilleggsutgiftene som påløper ved årlig ansettelse av en ny medarbeider.
Hvis noen av postene ikke er relevante for din bedrift, kan du utelate dem.

Forsikring (f.eks. yrkeskade) - Dette er en obligatorisk forsikring i mange bransjer og representerer en kostnad som alltid må dekkes av arbeidsgiveren.

Lokalekostnader - Å ansette en ny medarbeider kan kreve mer plass, noe som kan føre til økte utgifter for leie, strøm og andre driftskostnader.

Utstyrskostnader - Dette omfatter nødvendig utstyr som datamaskiner, telefoner og andre enheter.

Opplæring (lederens tid brukt på implementering): Når en intern medarbeider bruker tid på å trene en nyansatt, er det essensielt å inkludere dette i våre kostnadsberegninger. Vi antar at opplæringsgiveren også kan arbeide parallelt med kunder og dermed generere inntekter for firmaet. For å forenkle beregningen, multipliserer vi antall timer med timelønnen til opplæringsgiveren, og legger til 1,3 for å dekke arbeidsgiveravgiften.

Kurs og opplæring I mange bransjer er det nødvendig å sende ansatte på obligatorisk opplæring hvert år.

Verktøy - Dette inkluderer alle andre verktøy som må anskaffes ved ansettelse av en ny medarbeider. Det er viktig å merke seg at noen verktøy kun er nødvendige i det første arbeidsåret, så denne kostnaden bør gjennomsnittsberegnes.

Regnskap - Ekstra kostnader kan påløpe ved ansettelse av en ny medarbeider, inkludert forberedelse av lønn og lignende administrative oppgaver.

Bil - Dette gjelder for bedrifter hvor den ansatte krever en firmabil.

 Ansattes inntekt

Selskapets timepris for tjenester – angi gjennomsnittsprisen vi fakturerer kunder for timene som vår ansatte har jobbet.

Inntekt per ansatt time / Optimal årlig inntekt - Disse punktene gir en indikasjon på våre inntekter per ansatt time og den optimale årlige inntekten for bedriften.

 Beregning av potensielt inntektstap grunnet sykdom/internt arbeid

Ved sykdom dekkes de første 16 arbeidsdagene av arbeidsgiveren, som vanligvis tilsvarer 11-12 arbeidsdager. Hvis en ansatt er syk to ganger i året i to uker, dekker arbeidsgiveren 20-24 arbeidsdager. Det er viktig å merke seg at arbeidstakere kan benytte seg av egenmelding (3-dagers sykmelding uten legeerklæring) opptil 4 ganger i året.

Intern arbeid, slik som opplæring, kan også påvirke antall fakturerbare timer. Dette kan omfatte situasjoner som innkjøp av varer som ikke dekkes av kunden, eller korrigering av egne feil.

Inntektene generert av ansatte representerer summen vi kan fakturere kundene for de timene de ansatte har jobbet.

Personalkostnader, inkludert ikke-produktive timer - Denne indikatoren gir en oversikt over de faktiske kostnadene per arbeidstime. Dette kan brukes som en referanse for å bestemme hvor mye vi bør fakturere kunden for å dekke kostnader knyttet til den ansatte.

 Sammendrag

Vår kalkulator er utviklet for å simulere forskjellige scenarier og tilby en dypere forståelse av de faktiske kostnadene. Men siden hver bedrift er unik, anbefaler vi å konsultere med din regnskapsfører for å oppnå en nøyaktig vurdering av kostnadseffektiviteten ved ansettelser eller for å utarbeide et profesjonelt budsjett.