Pożyczki w spółce akcyjnej

Od 07.10.2015 obowiązują nowe zasady opodatkowania pożyczek na rzecz prywatnych akcjonariuszy. Istnieje jednak możliwość, aby sobie z tym poradzić, a ten artykuł zawiera szczegóły na ten temat. Zgodnie z przepisami, pożyczki od spółki do prywatnego akcjonariusza podlegają obowiązkowi opodatkowania i są opodatkowane łącznie ze zwykłymi dywidendami za część przekraczającą skjermingsfradraget. Poniżej prezentujemy kilka zagadnień, które często są niejasne w tym temacie.

 1. Pożyczka od spółki sprzed 7 października 2015r.

Pożyczyłem 1 500 000 NOK od mojej AS. Pożyczka została zaciągnięta w 2014 r. Po ustanowieniu pożyczki przestrzegano zasad zawartych w ustawie o spółkach, a firma ma silne zabezpieczenie pod zastaw mojego domu. Zgodnie z umową, pożyczka podlega spłacie przez 10 lat z tytułu miesięcznych spłat odsetek i potrąceń. Saldo pożyczki wynosi obecnie 1 350 000 NOK. Zastanawiam się, czy będę teraz musiał opodatkować tę kwotę zgodnie z nowym przepisem na podatek od dywidendy dla akcjonariuszy?

Odpowiedź:

Na podstawie opisu widać, że masz udokumentowaną pożyczkę w swojej firmie. Zmiana przepisów zakłada, że rzeczywiste kredyty, które zostaną ustanowione od 7 października 2015r., będą opodatkowane jako dywidendy. Oznacza to, że zmiana ta nie wpłynie na pożyczki, które zostały faktycznie ustalone przed tą datą. Zakładając, że spłacasz pożyczkę zgodnie z aktualną umową między Tobą a firmą, nie będziesz podlegał podatkowi od dywidend.

 1. Konta rozliczeniowe

Prowadzę małą AS i nie pobieram stałej pensji od firmy. Od czasu do czasu robię zakupy prywatne za pomocą firmowej karty bankowej lub wypłacam pieniądze za pomocą karty w bankomacie. Wypłaty te zostały wprowadzone na koncie rozliczeniowym. Saldo na tym koncie wynosi obecnie 95 000 NOK. Zastanawiam się, czy to będzie podlegać obowiązkowi opodatkowania?

Odpowiedź:

Nowelizacja, która obowiązuje od 7 października 2015r., mówi jasno, że udokumentowane pożyczki muszą podlegać opodatkowaniu od dywidendy.

Pożyczki od spółki, które opisujesz, są niedozwolone zgodnie z ustawą o spółkach. Jeśli pracujesz w spółce pensję powinieneś wypłacać sobie cyklicznie i na bieżąco, pod warunkiem, że wielkość wypłat jest proporcjonalna do Twojego nakładu pracy w firmie. W rezultacie jest to traktowane jako nielegalna dywidenda, która następnie jest opodatkowana jako dochód kapitałowy. Jeśli urząd skarbowy odkryje, że masz nierozliczone konto rozliczeniowe zgodnie z Twoim opisem, przeklasyfikują to i po dokonaniu konkretnej oceny, opodatkują to albo jako pensję, albo niezgodną z prawem dywidendę i mogą nałożyć dodatkowy podatek. Nasza rada jest taka, żebyś regularnie płacił tego typu pensje.

 1. Pożyczka od spółki po 7 października 2015r.

W związku z zakupem mieszkania pożyczyłem 1 000 000 NOK od mojej firmy. Pożyczka jest faktycznie udokumentowana i zgodna z przepisami ustawy o spółkach. Czy to prawda, że będę opodatkowany w związku z nowymi przepisami?

Odpowiedź:

Mimo, że przestrzegano zasad zawartych w ustawie o spółkach dotyczących takich pożyczek, to pożyczka podlega opodatkowaniu jak normalna pożyczka. W praktyce zostaniesz opodatkowany od 1 000 000 NOK. To, co ewentualnie później spłacisz, będzie uznane jako wpłacony kapitał do spółki, zatem możesz w poźniejszym okresie wyjąć z firmy taką samą kwotę, bez opodatkowania.

 1. Zaliczka pensji

Wyciągam pieniądze jako zaliczkę na poczet wynagrodzenia. Czy przepisy dotyczące podatku od pożyczek od spółek określają, że takie zaliczki będą opodatkowane od dywidend?

Odpowiedź:

Dopóki istnieje realna zaliczka na poczet wynagrodzenia, nie należy tego traktować jako dywidendy. Jednakże, jeśli ma być uznana za rzeczywistą zaliczkę, może to oznaczać, że zaliczka jest rozliczana na bieżąco podczas zwykłej wypłaty wynagrodzenia. Zasadą jest, że wynagrodzenia są opodatkowane zgodnie z zasadą kasową. Oznacza to, że zaliczka na poczet wynagrodzenia będzie opodatkowana w momencie wypłacania, nawet jeśli nie zostanie zarobiona. Wezwanie do wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia nie oznacza, że akcjonariusz może odroczyć opodatkowanie wynagrodzenia.

 1. Pożyczka dla pracownika, który jest jednocześnie akcjonariuszem

Zastanawiasz się, czy podatek od dywidend od pożyczki dla akcjonariuszy w tym przypadku będzie Cię również dotyczył, jeśli jesteś pracownikiem i akcjonariuszem w swojej firmie?

Odpowiedź:

W dniu 17 października 2015 Ministerstwo Finansów wydało wniosek dotyczący rozpatrzenia przypadków, w których akcjonariusze mogą samodzielnie zaciągać pożyczki, bez uznania ich za dywidendy podlegające opodatkowaniu. Termin konsultacji wyznaczono na 8 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie zakłada, że kredyt lub zabezpieczenie zapewnione przez spółkę nie będą uważane za dywidendę dla akcjonariusza, jeżeli w momencie pożyczki nie posiadał on bezpośrednio ani pośrednio więcej niż 5% udziałów lub posiadał więcej niż 5% głosów.

Ministerstwo zakłada, że akcjonariusze posiadający tak niewielką część własności mogą w ograniczonym stopniu wpływać na decyzje o udzieleniu pożyczek akcjonariuszom lub wypłacać dywidendy, co oznacza, że opcje dostosowywania są ograniczone. W celu uniknięcia obejścia, akcje stron powiązanych powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu własności i prawa głosu akcjonariusza.

Innymi słowy, jeśli propozycja zostanie przyjęta w takiej postaci, w jakiej jest dostępna, akcjonariusze posiadający ponad 5% udział nie będą mogli skorzystać z pożyczek pracowniczych bez opodatkowania dywidend.

 1. Kredyty ramowe ustanowione przed 7 października 2015r.

Mam pożyczkę ramową w mojej spółce w wysokości 5.000.000 NOK. Umowa na tę pożyczkę została podpisana w 2014 r. w związku z budową nowego domu. Wcześniej wyjaśniłem urzędowi podatkowemu, że ma to polegać na realnej pożyczce podlegającej opodatkowaniu. Dzisiaj obliczyłem, że jestem winien firmie 3 300 000. Czy mogę teraz wykorzystać ramy, na które pozwala umowa pożyczki, czy też będę opodatkowany, jeśli zwiększę saldo pożyczki, biorąc teraz pieniądze?

Odpowiedź:

Pożyczki, które zostały ustanowione przed 7 października 2015r., nie będą miały wpływu na podatek od dywidend. Oznacza to, że to, co odliczyłeś od pożyczki przed tą datą, nie będzie opodatkowane od dywidend. Zwiększenie salda kredytu od tej daty będzie jednak podlegało opodatkowaniu dywidendą. To samo dotyczy sytuacji, gdy spłacasz pożyczkę, a następnie zwiększasz ją ponownie lub jeśli jakakolwiek pożyczka przypadająca na 7 października lub później jest kontynuowana lub przedłużana.

 1. Zaliczka w związku z planowanymi wydatkami dla firmy

Czy zaliczki z tytułu usług lub zaliczek otrzymywanych w celu dokonania zakupów dla mojej firmy będą teraz opodatkowane jako dywidendy?

Odpowiedź:

Występuje wyjątek, na podstawie którego akcjonariusz może pożyczyć od firmy do 100 000 NOK na zakup materiałów, jednak pożyczka musi zostać rozliczona w ciągu 60 dni.

 1. Pożyczka na zakup udziałów w spółkach pracodawców

Dostałem ofertę na zakup 10% udziałów w firmie, w której jestem zatrudniony. Firma może udzielić mi pożyczki na ten zakup. Czy to zostanie uznane za pożyczkę podlegającą opodatkowaniu dla akcjonariuszy?

Odpowiedź:

Wniosek dotyczący rozporządzenia nie reguluje pożyczek na nabycie udziałów w spółkach pracodawców. Takie pożyczki będą objęte ogólnym wyjątkiem przewidzianym dla pożyczek dla pracowników spółki. Zgodnie z tym wnioskiem wyjątek ten ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pracownik posiada więcej niż 5% udziałów albo jeśli po zakupie nie osiąga takiego udziału czy liczby głosów. Ponieważ będziesz właścicielem ponad 5% udziałów w firmie, nie będziesz kwalifikować się do pożyczek dla pracowników. Będziesz zatem podlegał podatkowi od dywidendy, jeśli firma udzieli Ci pożyczki lub ewentualnie zapewni zabezpieczenie finansowania zakupu.

 1. Nieumyślna płatność firmową kartą za prywatne zakupy

Popełniłem błąd, gdy użyłem firmowej karty podczas płatności za nowy telewizor, który kupiłem na prywatny użytek. Na szczęście zorientowałem się o tym następnego dnia i natychmiast zwróciłem odpowiednią kwotę na konto firmowe. Teraz martwię się, czy nie zostanie to opodatkowane. Wydaje się to nieuzasadnione, ponieważ szybko zareagowałem i naprawiłem błąd.

Odpowiedź:

Zakładamy, że reguły nie są na tyle sztywne i nie przewidują opodatkowania w takiej sytuacji. W przypadku, gdy jest oczywiste, że dokonano omyłkowej płatności, która natychmiast została naprawiona, byłoby to nieuzasadnione. Warunkiem musi być jednak natychmiastowe naprawienie błędu. W przeciwnym wypadku – jeżeli będzie to zrobione w późniejszym czasie, to będzie to prawdopodobnie uznane jako pożyczka podlegająca opodatkowaniu.

 1. Pożyczki między firmami tego samego właściciela

Jedna osoba jest jedynym akcjonariuszem w dwóch firmach. Jedna firma będzie udzielać pożyczki drugiej firmie tego akcjonariusza. Czy ta pożyczka zostanie objęta podatkiem od pożyczek dla akcjonariuszy?

Odpowiedź:

Rozporządzenie to rozpatrywane w odniesieniu do pożyczek dla prywatnego akcjonariusza lub podmiotom powiązanym. Oznacza to, że pożyczki udzielone na bliskiej linii pokrewieństwa – udziałowców, dyrektora generalnego, członków zarządu, współmałżonka, partnera, dzieci, rodzeństwo lub rodziców (w tym współmałżonków małżonków lub konkubentów) dla akcjonariuszy będą podlegały opodatkowaniu od dywidendy. Powodem, dla którego objęte podatkiem są pożyczki udzielone bliskim krewnym, jest zapobieganie obchodzeniu podatku od dywidend poprzez udzielanie pożyczek osobom innym niż sam udziałowiec. Ściśle powiązana definicja tego przepisu nie obejmuje jednak pożyczek między spółkami mimo, że jest to ten sam prywatny akcjonariusz, który jest właścicielem obu spółek.

 1. Zgłaszanie rzeczywistych pożyczek – rejestracja akcjonariuszy

Zastanawiam się, w jaki sposób udokumentowana pożyczka, którą akcjonariusz pobrał w grudniu 2015 r., która następnie zostanie opodatkowana jako dywidenda, zostanie zarejestrowana w spółce. Zastanawiam się także, w jaki sposób firma zgłasza dywidendę?

Odpowiedź:

Jeśli jest to udokumentowana pożyczka, powinna być też zanotowana na rachunkach firmy. Oznacza to, że powinna widnieć jako roszczenie wobec akcjonariusza. Płatności z tytułu pożyczki rejestrowane są jako pomniejszenie roszczenia. Nawet jeżeli udziałowiec podlega podatkowi od dywidendy z tytułu pożyczki, nie oznacza to, że pożyczka będzie traktowana jako dywidenda na mocy prawa spółek z rąk spółki. Pożyczka jest nadal pożyczką, o ile nie została umorzona lub rozwiązana w inny sposób.

W rejestrze Aksjonærregisteroppgave RF-1086, pożyczki od udziałowców zaciągnięte od 7 października 2015 r. zostaną zarejestrowane jako zwykła dywidenda w pozycji 21 odpowiedniego akcjonariusza. W firmie pożyczka jest zgłaszana jako osobne wydarzenie Aksjonærlån w pozycji 8.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autorisert regnskapsfører/ Daglig leder

Zastanawiasz się czy kwestie poruszone w artykule mają zastosowanie w Twojej firmie?

Umówmy się na konsultację.