...

Enkeltpersonforetak eller allmennaksjeselskap? - Hvilken selskapsform passer best for deg?

Mange som ønsker å etablere seg i Norge, står overfor problemet med å velge selskapsform. Skal jeg etablere et enkeltpersonforetak? ENK) eller et allmennaksjeselskap (AS)?

I Norge er det mulig å etablere ulike former for næringsvirksomhet, blant annet: ufinansierte selskaper ANS (ansvarlig selskap), DA (delt ansvar) og norsk filial av et utenlandsk selskap NUFmen de mest populære er enkeltpersonforetak (ENK) og allmennaksjeselskaper (AS).

Så hva bør styre valget av selskapsform?

Etablering

For å opprette et allmennaksjeselskap må du ha et personnummer eller dnr.. En aksjonær kan være én person, du trenger ikke to aksjonærer for et selskap. Selskapet må ha adresse i Norge. Aksjekapital, selskapskonto i bank og registreringskostnader i Foretaksregisteret på 5 570 NOK

For å opprette et enkeltpersonforetak trenger du bare et personnummer eller et organisasjonsnummer og en adresse i Norge.som vi registrerer selskapet hos. Det er ikke noe krav om å ha en firmakonto, men det anbefales. I noen tilfeller må du registrere selskapet ditt i Foretaksregisteret og betale et gebyr for dette. 2 250 NOK.

Aksjekapital

I et allmennaksjeselskap aksjekapitalen er pålagt og er på minimum 30 000 NOK. Det ligger en begrunnelse bak dette kravet. AS er ansvarlig for å dekke gjeld og forpliktelser, så selskapet må ha nok penger til å dekke dem.

Når du etablerer et enkeltpersonforetak, er det ikke noe krav om at du må ha en viss sum penger for å starte.

Forpliktelser

Offentlig aksjeselskap er en mer organisert form for aktivitet og må oppfylle kravene i aksjeloven (den såkalte aksjeloven).inkludert de som gjelder generalforsamlinger og styremøter. Det skal også sendes inn en årsrapport til kontoret hvert år. (årsregnskap) sammen med Næringsoppgave 2 og aksjeeierboken. (aksjonærregisteroppgave).

En enmannsbedrift krever mindre administrativt arbeid. Det er langt færre krav som må oppfylles for å drive denne typen virksomhet. Hvert år, uavhengig av om virksomheten har gått med overskudd og hatt aktivitet, må du levere en felles selvangivelse for deg selv og selskapet. (skattemelding) sammen med Næringsoppgave 1.

Ansvar

Selskapet hefter for sine forpliktelser opp til aksjekapitalens størrelse. Det bør likevel nevnes at aksjonærene kan hefte med sin formue for selskapets gjeld dersom de bevisst har handlet til skade for selskapet.

Den største ulempen med enkeltpersonforetak er at det hefter med alle sine eiendeler for driften av selskapet. Risikoen bør analyseres nøye før du velger denne formen for virksomhet.

Husk at noe alltid kan gå galt, både i ENK og AS. For eksempel ansatte som skader seg, konstruksjonsfeil under byggingen, bilulykker osv. Sørg for å tegne en forsikring som beskytter deg, bedriften og de ansatte i alle tilfeller, i henhold til risikoen bedriften tar.

Uansett, enten du velger et enkeltmannsforetak eller et AS, bærer du juridisk ansvar for gjennomføring av aktiviteter på en uansvarlig eller ulovlig måte.

Ansatte

Du kan ansette personale uavhengig av om du er et enkeltmannsforetak eller et AS. Husk imidlertid at det er mange ansvarsområder knyttet til de ansatte.

Hvis du har tenkt å kjøre ENK, vet at Din personlige risiko økerhvis du har dyre oppdrag og mange ansatte. Du er privat ansvarlig for selskapets gjeld ved ubetalte regninger.

Derfor det er tryggere å drive et allmennaksjeselskaphvis du har til hensikt å ansette flere medarbeidere.

Inntekt

Som AS-eier kan du ansette deg selv som medarbeider i selskapet. og tilegne seg arbeidstakerrettigheter. Dette innebærer blant annet å utbetale lønn, trekke skatt, beregne feriepenger og betale arbeidsgiveravgift.

I tillegg kommer muligheten for utbytte eller optimalisering i form av et holdingselskap. En fordel er muligheten til å holde tilbake lønn eller utbytte hvis selskapet har forpliktelser å dekke.

Når det gjelder ENK, fører du næringsinntekten sammen med inntekt fra en eventuell annen jobb. Underskudd fra virksomheten kan du skrive av mot annen inntekt.

Sykdom og sosiale ytelser

Hvis du er ansatt i ditt eget AS, har du rett til dagpenger ved arbeidsledighet som andre ansatte, men husk at det er en rekke andre kostnader forbundet med å være ansatt.

Ansettelse i selskapet gir rett til 100% av sykepengegrunnlaget fra første dag. Bedriften dekker selv de 16 første sykedagene og NAV overtar utbetalingen fra den 17. dagen.

Siden du ikke kan motta lønn som selvstendig næringsdrivende, har du heller ikke rett til dagpenger.

Enkeltpersonforetak har rett til 80% sykepengegrunnlag fra dag 17 hvis du blir syk. De første 16 dagene må du dekke selv, på samme måte som arbeidsgiver dekker disse dagene for ansatte.

Skatter og avgifter

Aksjeselskapet og eieren er to skattemessige enheter. Dette betyr at selskapet må betale 22% skatt på overskudd året etter at pengene er opptjent. Forskuddsskatt skal betales 15. februar og 15. april, og eventuell annen skatt betales vanligvis i oktober. Du må også betale skatt på utbytte som du og eventuelle andre aksjonærer har tatt ut.

Når du starter enkeltpersonforetakmå du endre skattekortet ditt for å informere skattekontoret om hvilket overskudd du forventer for året.

Skatten kalles forskuddsskatt og må betales i løpet av året.. Dette betyr skatt for hele året og skal betales i fire like store terminer 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember.

Den endelige skatten du må betale når du driver en ENK, avhenger av flere faktorer, men de fleste selskaper beskattes med mellom 33 og 49 prosent..Sammendrag

Valg av selskapsform er individuelt, og det er vanskelig å gi et universelt svar. Du driver liten bedrift med lav risiko - enkeltpersonforetak vil være den rette forretningsformen for deg. Din virksomheten din er i faresonen og du ser for deg en dynamisk vekst - Jeg ville satset på aksjeselskap.

Patrycja Wolosz

Patrycja Wolosz

Partner / Senior Regnskapsfører

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9580#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9581#!trpen#BannerText_#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9580#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9582#!trpen#Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.#!trpst#/trp-gettext#!trpen#