Investering i aksjer og tilhørende skatter

Enkeltpersoner og enkeltpersonforetak – kapitalgevinster og utbytte

For enkeltpersoner og enkeltpersonforetak er både utbytte og fortjeneste skattepliktig, og tap ved salg av aksjer er fradragsberettiget.

Hovedskattesatsene er 22% skatt på realisert gevinst ved salg, og 31.68% skatt på utbytte mottatt i forbindelse med aksjer i selskapet.

Aksjesparekonto

Hvis du oppretter en personlig sparekonto (aksjesparekonto), kan du utsette beskatningen etter aksjesalg ved å beholde midlene på denne kontoen, men uttak fra en slik konto behandles på samme måte som utbytte fra bestemte aksjer eller investeringsfond. Du kan også utsette beskatning og reinvestere de akkumulerte midlene - dette er en veldig god løsning for folk som leter etter langsiktige investeringsverktøy.

AS selskaper (aksjeselskap)

Å investere gjennom eget aksjeselskap i aksjer i andre selskaper gir mange skattefordeler dersom du investerer i aksjer i selskaper fra EØS. Selskapet benytter da fritaxmodellen og derfor er salg av aksjer med gevinst fritatt for gevinstskatt, men situasjonen fungerer også omvendt - ved salg av aksjer med tap får vi ikke avskrevet dette tapet.

Kapitalinvesteringer utenfor EØS omfattes ikke av fritaksmodellen og er skattepliktig slik de er for enkeltpersoner og enkeltpersonforetak og på samme måte som andre inntekter og utgifter. Slikt overskudd og utbytte vil derfor inngå i selskapets samlede inntekt og beskattes med 22% (2021).

At AS får inntekter etter fritaksmodellen (overskudd og utbytte er da skattefrie) betyr ikke at aksjonærene fritt kan bruke dem uten å betale skatt. Inntekten er fritatt for skatt så lenge den forblir i AS-selskapet. Den kan selvfølgelig brukes til å dekke selskapets utgifter eller til å investere i nye aksjer eller andre eiendeler. Men hvis penger tas ut av selskapet - som lønn eller utbytte - skal det skattlegges på vanlig måte (lønnsopptjening eller utbytte).

Utbytte – investering gjennom et aksjeselskap

Utbytte fra investeringer kan være fullt unntatt fra beskatning eller alternativt begrenset beskatning så lenge 3%-utbyttet inngår i selskapets samlede inntekt.

Skatt og type investering gjennom AS

Investeringer i aksjer som faller inn under fritaksmetoden vil omfatte aksjer (noterte og unoterte) og aksjefond som er reelt etablert og hjemmehørende i land i EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EU/EØS). 

Investeringsfond med aksjekapital større enn 80% behandles skattemessig som et ordinært fond. For et slikt investeringsfond spiller det ingen rolle om de underliggende investeringene er lokalisert innenfor eller utenfor EU eller EØS, så lenge fondet selv kvalifiserer for fritaksmetoden og er hjemmehørende i EU/EØS.

I blandede fond, hvor aksjekapitalen er fra 20% til 80%, er avkastningen fordelt på aksjeandel og rente (etter gjeldende mal). Det spiller ingen rolle om avkastningen faktisk kommer fra aksjer eller renter. Dette kan føre til at avkastning som faktisk kommer fra aksjer behandles som renteinntekt og beskattes som alminnelig selskapsinntekt. For å unngå en slik «effekt» kan du vurdere å investere i rene/ordinære aksjefond eller aksjefond (rentefond). Ved investering i disse instrumentene er du ikke gjenstand for automatisk rebalansering, så det er viktig at det gjøres på en slik måte at den valgte risikoprofilen opprettholdes. 

Verdipapirer, for eksempel derivater, som har aksjer eller aksjeindekser som vert kan være underlagt unntaksmetoden dersom verten kvalifiserer for unntaksmetoden.

Hvis derivater har en aksjeindeks som vert, kreves det at minst 90% av markedsverdien til de underliggende aksjene i indeksen skal relateres til EU/EØS-aksjer.

La oss anta at AS investerer i aksjer/aksjefond eller derivater hvis underliggende enhet er en aksjeindeks/aksje og som kvalifiserer for fritaksmetoden. I et slikt tilfelle kan overskudd eller utbytte være helt eller delvis unntatt fra beskatning i selskapet.Sammendrag

Innføringen av muligheten for bruk av aksjesparekonto (2017) for privatpersoner ga privatpersoner mulighet til å investere i selskapsaksjer på tilsvarende vilkår som det hittil har vært ved investering gjennom eget aksjeselskap.

Aksjesparekonto gir deg mulighet til å utsette beskatningen – derfor er det en meget god løsning for en langsiktig investor som ønsker å reinvestere kapital, takket være at beskatningen utsettes til pengene trekkes fra kontoen.

Derfor kan det å eie et aksjeselskap kun med det formål å investere i børsnoterte aksjer være en dyrere løsning for de fleste (selskapsetableringskostnader, regnskapskostnader, ved et større selskap - revisjonskostnader), og det er verdt vurderer å investere gjennom aksjesparekonto.

Det er imidlertid også visse fordeler som løsningen med eget aksjeselskap gir oss, som vi ikke har ved å bruke aksjesparekonto som fysisk person, blant annet: muligheten for å bruke fritaxmethoden ikke bare for fortjeneste ved salg av aksjer notert i EØS-området, men også for fortjeneste ved salg av unoterte aksjer, opsjoner eller andre derivater basert på aksjer i selskaper fra EØS-området.

Et konkret eksempel kan være en investering i aksjer i et annet AS-selskap etablert med partnere - å gå ut av en slik investering med fortjeneste (salg av aksjer) vil ikke føre til beskatning av overskuddet dersom eieren av aksjene var vårt aksjeselskap. Ved investeringer som fysisk person kan vi ikke benytte aksjesparekonto, så dersom vi eier aksjer som fysisk person betaler vi 22% skatt på realisert overskudd.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.