...

Skatteplanlegging

Økonomien, både den personlige og bedriftens, er ofte tett sammenvevd for de som driver virksomhet. Det oppstår derfor spørsmål om hvordan man kan forvalte midler på en klok måte, optimalisere beskatningen og planlegge godt for virksomhetens vekst, eller planlegge for arv av eiendeler i familien.

Som revisjonsselskap er vi opptatt av å sikre at kundene våre alltid har tilgang til full informasjon om dette temaet ved å tilby skattemessig og finansiell rådgivning på dette området.

Nedenfor følger to relativt vanlige temaer knyttet til muligheter for skatteoptimalisering.

Eksempel 1:

Jan Kowalski driver et enkeltmannsforetak, mens Jans kone jobber fulltid og hjelper mannen sin med det administrative arbeidet på ettermiddagene - hun samarbeider med regnskapsføreren, hjelper til med markedsføring, oversetter og utarbeider kontrakter. Hennes bidrag til selskapet er uomtvistelig.

Data:

  • Jan tjente 800 000 kroner i 2018 - dette er resultat før skatt.
  • Jans kone tjente 300 000 kroner brutto i jobben sin.

Skatten som begge ektefellene må betale med sin nåværende inntekt, er 61 571 kroner og 300 499 kroner (2018-satser). Den totale summen blir dermed 362 070 kroner.

Hva kan vi gjøre i dagens situasjon for å optimalisere inntektsskatten for ekteparet Smith?

Jans kone utfører i realiteten arbeid for mannens selskap, og hennes heltidsinntekt ligger under den andre skattegrensen (598 050 kr), og over denne grensen skal det betales 12,4% mer i skatt for hver ekstra krone hun tjener. Den høyere skatten betales derimot ved at Jan oppgir all inntekt fra selskapet til seg selv.
Dermed bør en del av inntekten fra selskapet overføres til fru Kowalska. Beløpet skulle tilsvare konas reelle bidrag til selskapet. Ekteparet Kowalska bestemte at 25% av selskapets overskudd skulle tilordnes hustruen i henhold til timelistene og arbeidsmengden. Dette ble også rapportert i årsregnskapet.

Her er det skattemessige resultatet:

  • Jan - rapporterer næringsinntekt på 600 000 kr og skatt på denne inntekten er 206 899 kr.
  • Jans kone har en arbeidsinntekt på 300 000 kroner og en næringsinntekt på 200 000 kroner.

Den totale skatten som skal betales i dette tilfellet er 136 971 kroner.

Skatten Smiths skal betale er 206 899 kroner og 136 971 kroner, til sammen 343 870 kroner.
Med denne endringen har ekteparet Kowalski spart 18 200 kroner i skatt.

Eksempel 2:

Anna og Jan Kowalski har nedbetalt leiligheten sin og driver i fellesskap selskapet Kowalski AS. Det er et aksjeselskap, og de har også 10 ansatte. Begge betaler seg selv en lønn på 500 000 kr brutto hver. En gang i året tar de ut et utbytte på 1 million kroner.

Data:

  • Selskapet er verdsatt til 5 millioner kroner.
  • Anna og Jan har to barn på 22 og 27 år. Den yngste studerer (Kasia), mens den eldste allerede har familie og barn.
  • Det eldste barnet (Gosia sammen med ektemannen Wojtek) kjøpte en leilighet til en verdi av 4 millioner kroner. Anna og Jan bestemte seg for å gi Gosia et lån på 1 million kroner for å dekke egenkapitalen i forbindelse med leilighetskjøpet.
  • Anna og Jans samlede formue er anslått til 10 millioner kroner.

Forventet formuesskatt for disse kan bli 59 500 kroner (sats på 0,85% beregnet på verdien av formue over 3 000 000 kroner - 2 x 1,5 millioner kroner - etter 2019-regler).

Hva kan gjøres i denne situasjonen for å redusere skatten på arven etter Anna og John?

1 Lånet til Gosia og Wojtek på 1 million kroner vil redusere boet etter Anna og Jan med 1 million kroner.

2. Et lignende lån kan gis til et yngre barn, men ettersom han studerer, kan dette påvirke muligheten for å ta opp studielån (hos lånekassen) negativt. Vi velger heller ikke et lån på dette tidspunktet.

3. Gosia og Wojtek har mye gjeld (de har nettopp kjøpt en leilighet). Det er mulig å omskrive en del av familiens eiendeler til dem uten at det reduserer Annas og Jans økonomiske evne, og uten at det påvirker nettoformuen deres:

  • Det er mulig å endre aksjesammensetningen i Smith AS ved å opprette to aksjeklasser - en med stemmerett - A-aksjer, og B-aksjer med rett til utbytte,
  • Ved å donere en del av sine B-aksjer til Gosia og Wojtek vil Anna og Jan redusere sin formue (ved å donere en del av sine aksjer og samtidig en del av sin formue) og likevel beholde 100% beslutningsrett i selskapet, samtidig som de eier alle A-aksjene.

Opptelling:

Selskapet har 100 ordinære aksjer, og hver aksje er til enhver tid verdt 50 000 kroner (hele selskapet er verdsatt til 5 millioner kroner).
Hvis det opprettes 50 A-aksjer og 50 B-aksjer og halvparten av B-aksjene overføres til Gosia og Wojtek, vil Ania og Jans formue reduseres med 1,25 millioner kroner.
De resterende 25 B-aksjene venter på å bli overført (som forskudd på arv) til det yngste barnet når det er ferdig utdannet.

Med disse to løsningene var det mulig å redusere boet etter Anna og Jan med 2,25 millioner kroner uten at det fikk negative skattemessige konsekvenser for andre parter. Den reelle besparelsen i dette tilfellet er den sparte skatten på 19 125 kroner i boet etter Anna og Jan.

Sparebeløpet kunne vært større hvis de bestemte seg for å overføre en større andel av eiendelene sine. Eksemplet er bare for å vise hvilke muligheter vi har i en gitt situasjon.

Løsningen bør også alltid vurderes i forhold til merkostnadene ved for eksempel å endre eierstrukturen i selskapet. Besparelsene kan være mye større ved en høyere selskapsverdi eller en annen situasjon for barna.

Vi inviterer alle som er interessert i en konsultasjon knyttet til skatteoptimalisering til å kontakte oss. Uansett om du har en bedrift, planlegger å starte en eller er i arbeid, er det verdt å interessere seg for økonomi for å finne den mest optimale skatteløsningen for din situasjon.

Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9580#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9581#!trpen#BannerText_#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9580#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9582#!trpen#Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.#!trpst#/trp-gettext#!trpen#