Hva kan en arbeidsgiver gjøre hvis han mistenker at en ansatt faker sykdom?

Dersom det er mistanke om at arbeidstakerens sykdom ikke er reell, har arbeidsgiver rett til å reise innsigelse. I slike tilfeller har arbeidsgiver rett til å bestride både sykefraværet og egenmelding fra arbeidstakeren.

Hvem har rett til sykepenger?

For å ha rett til sykepenger må arbeidstaker være fraværende på grunn av utilgjengelighet som åpenbart skyldes sykdom eller skade. Fravær fra jobb på grunn av sosiale forhold eller økonomiske problemer etc. gir ikke rett til sykepenger.

Bestrider sykefravær

Dersom vilkårene ovenfor ikke er oppfylt, kan arbeidsgiver stille spørsmål ved den sykefraværet arbeidstakeren har fremlagt. Hvis arbeidsgiveren din for eksempel mener at manglende arbeidsevne skyldes sosiale forhold eller økonomiske problemer, kan arbeidsgiveren svare fordi disse årsakene ikke gir deg rett til sykepenger. Dette kan for eksempel være tilfelle der sykefravær skyldes konflikt på jobben. Det er imidlertid viktig å være klar over at konflikt på arbeidsplassen kan gi en psykisk lidelse hos en arbeidstaker, som igjen kan føre til sykepenger.

Arbeidsgiver kan også stille spørsmål ved sykefraværet dersom det er fjernt og arbeidstakeren har hatt anledning til å konsultere lege tidligere.

Ved å bestride egenmeldingsfritaket

Arbeidstaker kan bruke egenmelding sykemelding dersom han eller hun har jobbet hos arbeidsgiver i minst to måneder. Mistanke om at en arbeidstaker har brukt egenmelding selv om han eller hun ikke er syk, kan vanligvis oppstå når arbeidstaker har bedt om fri på grunn av sykdom etter å ha hatt fri. Det kan også være mistenkelig dersom den ansatte har vært på steder som ikke er egnet for en syk person.

I slike tilfeller kan arbeidsgiver ønske å frata arbeidstakeren retten til egenmelding. Arbeidsgiver vil etter forskriften ha rett til å frata arbeidstaker retten til egenmeldingspermisjon dersom arbeidstaker har hatt minst fire fravær i løpet av en 12-månedersperiode uten å utstede legeerklæring eller dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke er relatert til sykdom. Loven spesifiserer ikke hva som anses som god grunn og arbeidsgiver må foreta en skjønnsmessig vurdering. Loven åpner også for at arbeidsgivere kan nekte arbeidstakere muligheten til å benytte egenmeldingsfritaket under arbeidskonflikter. Loven sier at dersom arbeidsgiver har begrunnet mistanke om at egenmelding benyttes som aksjonsform i en arbeidstvist, kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker fremlegger legeerklæring fra første virkedag for varigheten av fraværet.

Hvordan bestride sykefravær/egenmelding?

Før arbeidsgiver beslutter å bestride sykefravær eller frata arbeidstaker retten til å bruke egenmeldingspermisjon, skal arbeidstaker gis anledning til å uttale seg om saken. En representant for begge parter skal også delta i en slik samtale. Hensikten med samtalen er å la den ansatte forklare situasjonen. Dersom arbeidsgiver fortsatt bestrider sykefravær eller egenmelding etter intervjuet, må NAV avgjøre saken.

Arbeidsgiver skal skrive brev til det lokale NAV-kontoret med kopi til arbeidstaker. Brevet skal forklare hvorfor sykefravær/egenmelding bestrides. NAV vil da ta stilling til om arbeidstakeren hadde rett til sykepenger på grunnlag av sykefravær/egenmelding. Dersom arbeidsgiver får positivt svar på saken, mister arbeidstaker retten til sykepenger ved fravær fra jobb. Arbeidstaker har som følge av dette uberettiget fravær fra arbeidet, noe som kan føre til sanksjoner fra arbeidsgiver i form av både oppsigelse og oppsigelse. Hvorvidt arbeidsgiver har mulighet til å si opp kontrakten på dette grunnlag, vil imidlertid avhenge av varigheten og hyppigheten av det uberettigede fraværet. Videre skal du foreta en gratis vurdering av situasjonen.

Dersom NAV avslår klagen, vil NAV betale arbeidstakeren sykepenger og kreve refusjon fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver har da et valg: betale NAV eller klage til arbeidsgivers sykelønnsklagenemnd.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Sebastian Welk

Sebastian Welk

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.