...

Przedawnienie faktury

Nieopłacone faktury ulegają przedawnieniu po 3 latach, jeśli nie podejmiesz żadnych działań, aby odzyskać należności za wystawione faktury. Po tym okresie faktury nie są już dłużej ważne. Prawo reguluje, że zadłużenia starsze niż 3 lata po pierwszym terminie płatności faktury muszą zostać usunięte. Jeśli klient dokona płatności, która tylko częściowo pokrywa wartość faktury, od tego […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.