Omtvistede krav - tvist om fakturabetaling vs. MVA-avgift

I 2023 ble det innført en ny MVA-skatterapporteringsregel. Det gjelder situasjoner der kontrakt og betaling av fordringer har blitt et kontroversielt tema. Dette betyr at selger/tjenesteyter kan vente med å betale påløpt MVA-avgift til tvisten er løst (forklaring eller overføring til konto). Kjøper/mottaker venter deretter før denne trekker denne avgiften fra kostnadene ved sin virksomhet. Dette gjelder ikke situasjoner hvor debitor og kreditor anses å være nærstående enheter (den s.k. nærstående partene – for eksempel når tvisten er mellom to enheter med eiertilknytning).

Å løse en tvist om fakturering i prosjekter basert på inngåtte kontrakter kan ta litt tid, spesielt hvis kravet begynner å gå gjennom rettsinstitusjonene. Etter de tidligere reglene måtte selger utstede en utgående faktura og betale utgående MVA-avgift ved prosjektslutt, selv om løsning av tvisten og forlik fra kjøper kunne komme mye senere. Den nye regelen med utsatt betaling av utgående skatt vil bedre likviditeten i byggenæringen og andre bransjer der produksjonskontrakter inngås. I kontrakter med omtvistede krav kunne kjøpere inntil nylig trekke MVA etter å ha mottatt faktura fra selger, selv om oppgjør med selger skjedde mye senere. De har nå mistet sin gunstige rett til tidlig skattefradrag og må vente med fradraget til tvisten er løst.

Hva er omstridte krav?

Definisjonen av et omtvistet krav er ikke klar. Det vil derfor være behov for å vurdere ansvarsgrensene i praksis. Et vilkår for den nye regelen er at kravet må bestrides. Manglende betaling betyr ikke nødvendigvis at kravet er uklart. Årsaken til at man ikke betaler en faktura kan være både manglende betalingsvilje og betalingsevne. Hvis du har problemer med å betale MVA, gjelder de vanlige reglene for tap av skade (trykk på krav). Manglende betalingsvillighet kan skyldes subjektive forhold hos kjøperen som ikke er relatert til betalingsplikten.

Det stilles krav om at det objektivt sett skal foreligge «begrunnet tvil om kreditor har krav på vederlag». Berettiget tvil ble drøftet i høringsnotatet fra Finansdepartementet av 6. oktober 2022. ("Prosjekt for å utsette betaling av vare- og tjenesteavgift"). En rimelig tvil er en rimelig vurdering som ikke krever sannsynlighetsovervekt, men også ubegrunnede kjøperinnsigelser anses som irrelevante. En objektiv vurdering av rimelig tvil innebærer å utelukke subjektive forhold mellom selger og kjøper.

En objektiv vurdering av om det er rimelig tvil om kjøperen har betalingsplikt bør baseres på tolkningen av avtalevilkår, for eksempel uenighet om pris, kvalitet eller levert kvantitet.

Kontraktsdefinisjon (tilvirkningskontrakt)

Vanlige tjenester levert til kunder som det utstedes en enkel faktura for, faller ikke inn under begrepet produksjonskontrakt. En kontrakt er en forpliktelse for en partner til å produsere, utvikle eller designe en spesifikk eiendel for den andre partneren til en avtalt pris. Under en slik kontrakt gir bestiller (bestiller) spesifikasjoner, tekniske krav og annen informasjon om produktet som skal produseres. Den andre parten, entreprenøren, forplikter seg til å produsere produktet i henhold til gitte parametere. Kontrakten spesifiserer også betalingsbetingelser, leveringsplan, mulige kontraktsmessige bøter for manglende oppfyllelse av kontrakten mv. Hovedregelen når det gjelder produksjonskontrakter er at de skal faktureres fortløpende, minst annenhver måned og i henhold til fremdriften i arbeidet.

Ved prosjektslutt skal faktura utstedes senest en måned etter generell bestillingsfrist. Dette betyr at det ikke er grunn til å vente med fakturering til en eventuell tvist er løst. De nye reglene er ikke ment å endre reglene om frist for utstedelse av salgsdokumentasjon. Ovennevnte regler gjelder derfor fortsatt, uavhengig av den nye bestemmelsen om omtvistede krav i produksjonskontrakter.

Der det er «objektiv, rimelig tvil om kreditor har krav på vederlag», kan det også oppstå usikkerhet om størrelsen på salgsprovenyet til selgeren og kostprisen til kjøperen. I slike tilfeller bør beløpet estimeres etter eksisterende oppgjørsmetoder, slik at det er et mest mulig nøyaktig verdiestimat. Dersom én faktura i en kontrakt er delvis omtvistet, er det naturlig å særskilt vurdere den omtvistede delen for usikkerhet både på selger- og kjøpersiden.

Fakturaer skal derfor utstedes og bokføres på vanlig måte med påløpt utgående MVA. Selve avgiftsbeløpet må «suspenderes» slik at det ikke fremkommer på MVA-oppgaven. I praksis kan en slik suspensjon gjøres ved å poste med passende SAF-T-koder. Det er viktig at det er spor mellom bokføring av en utgående faktura, utsatt betaling av MVA-beløpet, påfølgende betaling av påløpt beløp eller annen avklaring av MVA-beløpet etter at tvisten er løst. Å løse tvisten kan ta noe tid, så selger bør ha oversikt over de fakturerte omtvistede kravene med forsinket fastsettelse av MVA-beløpet. Kravet skal dokumenteres, for eksempel gjennom e-poster, møtereferater, kontrakter, eventuelt juridiske dokumenter etc. Det samme mønsteret gjelder for kjøpersideregnskap.Sammendrag

Denne artikkelen ble publisert på Regnskap Norge i mai 2023. Teksten ovenfor er i hovedsak en oversettelse av arbeidet utført av Regnskap Norge.

Fra gründerens synspunkt kan en ubetalt faktura ofte føre til tap av likviditet, så den innførte endringen kan betydelig forbedre den økonomiske likviditeten til selskaper som befinner seg i en tvistesituasjon beskrevet ovenfor.

Hvis du tror du er i en lignende situasjon, men du er usikker på om du kan benytte deg av denne retten, inviterer vi deg til konsultasjoner.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.