...

Store skatteendringer i 2023

Vi inviterer deg til å en oversikt over de grunnleggende endringene knyttet til temaet beskatning i 2023. Linjen om å øke skatten for de som tjener mest er fortsatt gyldig. Dessverre vil noen fordeler bli fjernet, blant annet lavere satser for elbiler som også brukes privat.

Beskatning av inntekt

Generelle inntektsskattesatser (netinntekt) forblir uendret: 22%. Beskrivelse personalfradrag vil øke fra 58 250 til 79 600 kroner (noe som fører til en skattereduksjon). Den øvre grensen for fradraget minstefradrag endres fra 109 950 kroner til 104 450 kroner og minstegrensen oppheves (noe som vil føre til en økning i avgiften).

Skattesatser for trygd ble redusert med 0,1 prosentpoeng, dvs. henholdsvis 7,9 og 11,1%.

Trinnskatten (1. trinn og 2. trinn) forblir uendret, men komponentpunktene ble oppjustert med 4,2%. Det ble også gjort prosentvise endringer for 3., 4. og 5. trinn.

Rabatt på elbiler utlignes på selskapsbeskatningen.

Formuesskatt

Overordnede priser

Skattesats for eiendeler til 20 millioner økte fra 0,95 til 1%. Dette innebærer en økning i formuesskatten på 5 000 kroner for hver million kroner mer i formue. Skattesatsen for eiendeler over 20 millioner kroner forblir uendret (1,1%). Bunnfradraget på 1,7 millioner kroner forblir også uendret.

Aksjer og næringseiendom

Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskattegrunnlaget øker fra 75 til 80%. Driftsmidlersom eies direkte, er beskyttet mot denne økningen og verdsettelsen reduseres til 70%.

Verdsettelse av boligeiendom

Hovedbosted (primærbolig) verdsettes fortsatt til 25% av markedsverdi opp til 10 millioner kroner. Eiendommer med en verdi over dette beløpet verdsettes til 70% av beløpet over 10 millioner kroner. Det vil for eksempel si at for en leilighet med en verdi på 15 millioner kroner blir det 2,5 millioner kroner til 10 millioner kroner (25%) + 70% på 5 millioner kroner, dvs. 3,5 millioner kroner. sum som gir opphav til formuesskatt på 5,5 millioner kroner.

Etterfølgende boliger (for utleie, prosjekter der eieren ikke bor) vil bli verdsatt til 100% av markedsverdien (tidligere var det 95%).

Utbytte - skatt

Fra 2023 vil utbytteskattesatsen øke - med to prosentpoeng til 37,84%. Dette gjøres gjennom økning i korreksjonskoeffisienten opp fra 1,6 til 1,72, noe som også gjelder gevinst og tap på aksjer og ved realisasjon av en aksje i selskapet med deltakerfastsettelse.

Endringene trådte i kraft 6. oktober 2022.

Skattefradrag - andre endringer (privatpersoner)

  • Fradrag maksimal fagforeningskontingent økte fra 5800 NOK til 7700 NOK.
  • Pendlere (status pendler) som bor i personalboliger, har fradragsrett og skattefritak å dekke utgifter til mat, uavhengig av om det er mulig å lage mat i boligen, med en sats på 177 kroner per dag.
  • Separat fradrag for personer bosatt i Troms i Finnmark øker fra NOK 20 000 til NOK 20 550.
  • Fra 1. mars 2023 vil særfradraget for enslige forsørgere bli avskaffet, mens særfradraget for barnetrygd (barnetrygd) fra NAV vil øke, noe som vil øke den maksimale skatteverdien.
  • Boligsparing (BSU) - skattefradragssatsen er redusert fra 20 til 10%.

Pensjonssparing på gunstige vilkår for selvstendig næringsdrivende

Fra 2023 selvstendig næringsdrivende og frilansere kan dra nytte av fortrinnsrett til pensjon og spare fra første krone. Tidligere beskrev ikke reglene inntekt mellom 0 og 1G. Avtalen er gjelder også for ansatte eiere av aksjeselskaper og ANS-deltakere osv.som ikke har andre ansatte og derfor ikke kan opprette en pensjonsordning i henhold til OTP-loven.

Redusert formuesverdi for næringseiendom - nye dokumentasjonsregler

Kommersiell eiendom (næringseiendom) verdsettes i utgangspunktet til 80% av beregnet utleieverdi. Skattyter kan imidlertid be om at verdien reduseres til 80% i henhold til "eiendommens dokumenterte nåværende verdi" (sikkerhetsventilen). Den påkrevde dokumentasjonen må vise verdivurdering tidligst i det første inntektsåret den skal brukes. Den skal være klar på dagen for innlevering av skattemeldingen (skattemelding).

Restriksjoner på utbytte i forbindelse med mottatte tilskudd

Tilskudd fra kompensasjonsordning 4 (for perioden november 2021 til februar 2022) må tilbakebetales før selskapet forvalter eller utbetaler utbytteDet samme gjelder selskaper som har mottatt energisubsidier på grunn av høye strømpriser.

Se lenken nedenfor for endringer i satsene mellom 2022 og 2023: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2023/id2929581/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9580#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9581#!trpen#BannerText_#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9580#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=9582#!trpen#Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.#!trpst#/trp-gettext#!trpen#