Regler for fritak for egenmelding

Når gjelder retten til egenmelding og når kan en arbeidsgiver frata en arbeidstaker denne retten? Les hvilke regler som gjelder.

Egenmelding er når en arbeidstaker selv melder fra til arbeidsgiveren om at han eller hun er arbeidsufør på grunn av egen sykdom uten å levere sykemelding. Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Etter arbeidsgiverperioden overtar NAV utbetalingen av sykepenger, og sykefraværet må dokumenteres med sykemelding fra lege.

Rett til å bruke egenmelding

Opptjeningsperiode

For å ha rett til egenmeldingsfritak må en arbeidstaker ha en tjenestetid hos arbeidsgiveren på minst to måneder. Hvis det er et avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn to uker, inntrer retten til egenmeldingsfritak fra begynnelsen. Dette gjelder selvsagt ikke fravær fra arbeidet på grunn av ferie.

Hvor mange sykedager kan dokumenteres med egenmelding?

Egenmelding kan brukes i inntil 3 kalenderdager enkeltvis eller sammenhengende, i en sykeperiode på 16 kalenderdager (arbeidsgiverperiode). Vi teller Egenmelding fra første hele fraværsdag og kun for hele dager. Fravær fra arbeidet som varer lenger enn 24 timer skal regnes som fravær med egenmelding. Lørdager, søndager og helligdager tas med i beregningen av antall kalenderdager.

Hvor ofte kan egenmelding brukes?

Hvis en arbeidstaker har vært sykemeldt med egenmelding i 3 dager, må vedkommende være ansatt i 16 kalenderdager før han eller hun kan bruke egenmelding igjen.

Fritak for egenmelding i mindre enn 16 dager skal legges sammen for samme arbeidsgiverperiode.

Hvis en arbeidstaker har levert egenmelding for én sykedag og blir syk igjen i løpet av de neste 16 dagene, kan ytterligere to sykedager dokumenteres med egenmelding.

Hvor mange egenmeldingsfritak kan en ansatt bruke?

Loven tillater kun fire unntak fra egenmelding i løpet av en 12-månedersperiode. Egenmelding for enkeltdager regnes som et selvstendig unntakstilfelle. Egenmeldingsfritak knyttet til barns sykdom regnes separat. Ansatte i bedrifter som har inngått samarbeidsavtale med NAV for å gi et mer inkluderende arbeidsliv (IA-bedrifter) kan bruke egenmelding i inntil 24 dager i løpet av en 12-månedersperiode og inntil 8 kalenderdager ved sykdom.

Kan arbeidsgiver godkjenne utvidet bruk av egenmeldingsfritaket?

Folketrygdloven fastsetter en minimumsrett for arbeidstaker til å bruke egenmelding, men arbeidsgiver kan akseptere egenmelding i så mange dager som arbeidsgiver ønsker i arbeidsgiverperioden. Ved å utvide retten til å bruke egenmelding utover det som er fastsatt i loven, bør arbeidsgiveren sørge for at de ansatte er klar over bedriftens policy for rett til permisjon og sikre at alle ansatte behandles likt.

Bekreftelse

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker skriftlig bekrefter den muntlige egenmeldingen ved gjenopptakelse av arbeidet. Hvis dette ikke gjøres, kan arbeidsgiveren nekte å utbetale sykepenger.

Når kan en arbeidsgiver frata en arbeidstaker retten til å bruke egenmeldingsfritaket?

Brukt minst 4 egenmeldingsfritak i løpet av en 12-månedersperiode

Når en arbeidstaker har rapportert minst 4 fravær med egenmelding i løpet av en 12-månedersperiode, kan arbeidsgiveren bestemme at arbeidstakeren mister retten til sykepenger på grunnlag av egenmelding. Her regnes ethvert sykefravær, selv om det er mindre enn 3 dager. Sykefravær som varer bare én dag, teller som én periode med egenmelding.

Arbeidstakere mister ikke automatisk retten til å bruke egenmelding når den allerede er brukt fire ganger i løpet av en 12-månedersperiode. Arbeidsgiver skal informere de ansatte om hvilke regler som gjelder, og den ansatte har rett til å uttale seg om fraværet.

Hvis en arbeidstaker blir fratatt retten til å bruke egenmelding, skal denne retten vurderes på nytt etter 6 måneder. Dette betyr imidlertid ikke at han automatisk får tilbake retten til å bruke egenmelding for 4 sykemeldinger.

Mistanke om misbruk av retten til egenmeldingsfritak

Arbeidsgiver kan frata en arbeidstaker retten til egenmelding hvis det er rimelig grunn til å tro at det meldte fraværet ikke skyldes sykdom. Dette kan arbeidsgiveren gjøre uavhengig av om det er brukt mer permisjon enn det som er tillatt. Hvis dette skjer, skal arbeidstakeren varsles og gis mulighet til å forklare seg.

Mistanke om at egenmelding brukes som virkemiddel i en arbeidskonflikt.

Ved begrunnet mistanke om at egenmelding brukes i en arbeidskonflikt, kan arbeidsgiver kreve sykemelding fra lege fra første fraværsdag. For eksempel hvis et mistenkelig stort antall ansatte blir syke på et kritisk tidspunkt for arbeidsgiveren i en konflikt.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach?

Nie wysyłamy spamu. Cenimy Twoją prywatność.

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Klikając Zapisz się, potwierdzasz, że zgadzasz się z naszymi Warunkami i Zasadami.

Picture of Przemek Kocój

Przemek Kocój

Autoriserte regnskapsfører/ Daglig leder

Lurer du på om problemstillingene som tas opp i artikkelen er relevante for din virksomhet?

La oss avtale tid for en konsultasjon.